Algemene voorwaarden

Download de algemene voorwaarden in PDF

 

Artikel 1:   Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die werd afgesloten ingevolge een bestelling op de webshop www.broekmans.be (hierna: “de webshop”). Broekmans.be wordt uitgebaat door Drankenshop Broekmans nv, Molenstraat 19, 3550 Heusden-Zolder, ondernemingsnummer 0437.875.816 (hierna: “Drankenshop”). Drankenshop is de contractspartij van de klant.

De toepassing van deze algemene voorwaarden wordt door de klant uitdrukkelijk aanvaard voor het plaatsen van een bestelling op broekmans.be. Deze algemene voorwaarden worden de klant meegedeeld en dienen te worden aanvaard alvorens de klant een bestelling kan plaatsen.

Deze algemene voorwaarden vinden toepassing, ook in het geval waarin de klant (of een derde namens de klant) zijn eigen voorwaarden heeft meegedeeld aan Broekmans.

De klant kan deze algemene voorwaarden steeds downloaden op de website www.broekmans.be en kan deze ook steeds vinden in een downloadbaar formaat in de bevestigingsmail van een bestelling.

 

Artikel 2:   Bestelling

Gelet op de aard van de producten die beschikbaar zijn op www.broekmans.be, kunnen bestellingen uitsluitend worden aanvaard wanneer deze geplaatst worden door meerderjarigen. De klant dient uitdrukkelijk te bevestigen dat hij/zij meerderjarig is, alvorens volledige toegang tot de website te bekomen en een bestelling te plaatsen.

De overeenkomst tussen de klant en Drankenshop komt geldig tot stand op het ogenblik waarop de bestelling wordt geplaatst. Dit is het ogenblik waarop de klant de hyperlink “Bestelling met betalingsverplichting” aanklikt.

 

Artikel 3:   Prijzen

De prijs voor de producten op www.broekmans.be wordt steeds uitgedrukt in euro. De vermelde prijs omvat naast de eigenlijke prijs van het product, ook de belasting op de toegevoegde waarde (BTW) en accijnzen.

Het is Drankenshop steeds toegestaan de in de webshop aangegeven prijs van producten te wijzigen. Een wijziging van prijs zal echter niet van toepassing zijn op bestellingen die werden geplaatst alvorens de prijswijziging werd doorgevoerd.

De leveringskosten worden meegedeeld aan de klant alvorens deze overgaat tot bestelling. Het plaatsen van de bestelling door de klant houdt aanvaarding in van de leverings- en andere kosten die aan de klant werden meegedeeld.  Alle informatie over de geldende verzendkosten voor uw land kan u hier nalezen.

Voor België gelden momenteel de volgende standaardtarieven:

  • € 9,99 voor bestellingen tot 50 euro incl. btw
  • € 5,99 voor bestellingen tot 150 euro incl. btw
  • Gratis verzending voor bestellingen vanaf 150 euro incl. btw

 

Drankenshop behoudt zich het recht voor om materiële vergissingen in de vermelde prijzen te corrigeren. De klant kan zich ten opzichte van Drankenshop niet op een prijs beroepen, waarvan hij/zij redelijkerwijze kon of moest weten dat deze foutief was.

 

Artikel 4:   Betaling

Elke bestelling is onmiddellijk betaalbaar op het ogenblik van het plaatsen van de bestelling. De betaling vindt elektronisch plaats op de webshop.  U heeft daarbij de keuze uit de meest gangbare elektronische betaalmiddelen: Bancontact, Mastercard en VISA. 

Daarnaast bieden we ook een optie "achteraf betalen" aan via Klarna, en dit voor bestellingen vanaf 50 euro incl. btw.  Betalingen via Klarna zijn onderworpen aan de algemene voorwaarden van Klarna, die na te lezen zijn op https://www.klarna.com/be/voorwaarden/.  Om dit betaalmiddel te kunnen gebruiken wordt een vaste kost van € 0,99 aangerekend voor orderbedragen tot 100 euro.  Vanaf 100 euro wordt een toeslag van 1% van het ordertotaal aangerekend.  De aangerekende betaalkosten worden ondubbelzinnig en in euro getoond tijdens het afrekenproces.

Indien de betaling om welke reden dan ook geen doorgang kan vinden of door de klant wordt afgebroken, zal de bestelling niet worden afgerond. Drankenshop kan door de klant niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet sluiten of de niet-uitvoering van de overeenkomst.

In ieder geval heeft Drankenshop het recht de levering uit te stellen tot het ogenblik waarop de klant zijn/haar betalingsverplichting heeft voldaan.

 

Artikel 5:   Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons, Drankenshop Broekmans nv, Molenstraat 19, 3550 Heusden-Zolder, klantendienst@broekmans.be, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde formulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

 

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft meegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

 

Beperking of verlies van herroepingsrecht

U beschikt uitsluitend over een herroepingsrecht indien u een natuurlijk persoon bent die handelt voor doeleinden die buiten uw handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.

U beschikt niet over een herroepingsrecht met betrekking tot de door u bestelde goederen die slechts beperkt houdbaar zijn of snel bederven.

U verliest de mogelijkheid om de overeenkomst te herroepen wanneer na de levering de verzegeling is verbroken van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne. Gelet op de aard van de verkochte goederen, kunnen wij om deze reden de terugzending van goederen niet aanvaarden wanneer het recipiënt (vb. de fles) waarin het goed zich bevindt, werd geopend.

 

Artikel 6:   Levering

Drankenshop Broekmans verbindt zich ertoe om alle redelijke inspanningen te leveren teneinde de overeenkomst op een zorgvuldige manier uit te voeren. Op Drankenshop rust een inspanningsverbintenis.  De opgegeven leveringstermijn wordt enkel bij wijze van inlichting opgegeven en is nooit bindend, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen tussen partijen.  De levering geschiedt in principe binnen een termijn van maximaal 30 dagen.

Vertraging in levering geeft de klant geen recht op enigerlei schadevergoeding. Bij overschrijding van de leveringstermijn heeft de klant echter het recht de overeenkomst te ontbinden, na een voorafgaandelijke ingebrekestelling waarbij een laatste redelijke termijn voor levering werd opgegeven. Indien een gedeelte van de goederen reeds werden geleverd, kan de ontbinding kan hooguit betrekking hebben op deze goederen waarvan de levering is uitgebleven.

De leveringen worden namens Drankenshop Broekmans verzorgd door B-Post.

De plaats van levering is het door de klant bij de bestelling opgegeven adres. De levering kan door de klant worden opgevolgd via “track & trace”. De klant ontvangt de relevante informatie bij de bestelling. Indien de levering door de klant op het overeengekomen adres niet in ontvangst wordt genomen, dan dient de klant de levering op te halen in een B-Post postpunt in de nabijheid van het overeengekomen adres. De klant heeft niet het recht om een tweede aanbieding op het overeengekomen adres te eisen.

De klant aanvaardt dat Drankenshop op eigen initiatief mag overgaan tot levering van een gedeelte van de bestelling, met dien verstande dat hiervoor aan de klant geen bijkomende kosten kunnen worden aangerekend.

 

Artikel 7:   Wettelijke garantie

De klant wordt eraan herinnerd dat hij/zij eventueel kan beschikken over een wettelijk garantierecht (Boek III, titel VI, hoofdstuk IV, afdeling IV van het Burgerlijk Wetboek). In geval van een gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van een product dat onder het voormelde garantierecht valt, is Drankenshop aansprakelijk voor dit gebrek mits het zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar te rekenen vanaf de levering. In geval van een bewezen gebrek aan overeenstemming, heeft de klant het recht de vervanging te vragen van het product.

In geen geval houden deze algemene voorwaarden een verruiming in van de wettelijke regeling inzake de garantie. Deze bepaling is er louter op gericht de klant aan het bestaan van het wettelijk garantierecht te herinneren.

 

Artikel 8:   Aansprakelijkheid

Het aanbod van de op de webshop aangeboden producten geldt steeds zolang de voorraad strekt. Drankenshop heeft het recht om het aanbod op elk ogenblik aan te passen of in te trekken. In geen geval kan Drankenshop aansprakelijk worden gesteld voor het niet of onvoldoende voorradig zijn van een product.

Drankenshop tracht steeds correcte en volledige informatie aan te bieden met betrekking tot de producten en de beschikbare voorraad. Drankenshop kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld ingeval van manifeste materiële vergissingen of publicatiefouten. De klant dient de op de webshop meegedeelde informatie steeds kritisch te beoordelen en rekening te houden met mogelijke fouten of inaccurate informatie.

In ieder geval is de aansprakelijkheid van Drankenshop, op welke grond deze dan ook mag ontstaan, steeds beperkt tot het bedrag van de betreffende bestelling.

 

Artikel 9:   Klachten

Eventuele zichtbare gebreken met betrekking tot de geleverde producten dienen door de klant aan Drankenshop te worden gemeld binnen een termijn van 7 werkdagen nadat de goederen door de klant of de door hem aangestelde derde in ontvangst werden genomen.

Als je klachten zou hebben over onze producten of diensten, kan je ons contacteren via:

Drankenshop Broekmans nv
Molenstraat 19,
3550 Heusden-Zolder
klantendienst@broekmans.be

Als je klacht niet opgelost geraakt, kan je steeds terecht bij de Consumentenombudsdienst voor een buitenrechtelijke regeling van consumentengeschillen.

Consumentenombudsdienst
North Gate II
Koning Albert II-laan 8
1000 Brussel
Tel: 0032/2 702 52 00
Fax: 0032/2 808 71 29

e-mail: contact@consumentenombudsdienst.be

web: www.consumentenombudsdienst.be

De Europese Unie stelt een online klachtenplatform ter beschikking voor online aankopen, genaamd Online Dispute Resolution:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

Artikel 10: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

De rechtsverhoudingen die ontstaan door het aanbieden van de webshop en de daarop geplaatste bestellingen, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

Ieder geschil tussen Drankenshop enerzijds en de bezoekers van de webshop en klanten anderzijds, behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van de afdelingen Hasselt van de rechtbank van eerste aanleg Limburg en de ondernemingsrechtbank Antwerpen.

 

 

Artikel 11: Afwijkende bepalingen met betrekking tot zakelijke accounts

Het gebruik van een zakelijk account is voorbehouden aan klanten die bestellingen plaatsen die geheel of gedeeltelijk kadert binnen hun handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit. Door een bestelling te plaatsen met een zakelijk account, verklaart de klant uitdrukkelijk geen consument te zijn in de zin van boek VI het Wetboek economisch recht.

Voor bestelling geplaatst met een zakelijke account en bestellingen geplaatst door natuurlijke personen voor doeleinden die niet buiten hun handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen, gelden bijzondere bepalingen:

  • Geen herroepingsrecht. Het herroepingsrecht zoals voorzien in deze algemene voorwaarden is beperkt tot het wettelijk herroepingsrecht, zoals voorzien in boek VI van het Wetboek economisch recht en wordt enkel aangeboden aan consumenten in de zin van dit wetboek.
  • Leveringstermijn. Voor zakelijke bestellingen is de leveringstermijn steeds indicatief. Bij abnormale vertragingen in de levering heeft de klant het recht om de koop per aangetekend schrijven te ontbinden, op voorwaarde dat Drankenshop nog steeds niet geleverd heeft binnen een periode van één maand na hiertoe per aangetekend schrijven door de klant in gebreke te zijn gesteld. De klant verzaakt uitdrukkelijk aan elk ander mogelijk verhaalsmiddel, in het bijzonder aan de toekenning van enige vorm van schadevergoeding.
  • Overdracht van risico en eigendomsvoorbehoud. De goederen blijven eigendom van Drankenshop tot op het ogenblik waarop de klant al zijn/haar verplichtingen onder de overeenkomst heeft uitgevoerd. Het risico gaat evenwel over op de klant vanaf het ogenblik dat de goederen door Drankenshop worden geleverd.
  • Termijn voor mededeling van klachten. De klant verbindt er zich toe om de verkochte goederen bij de levering onmiddellijk in ontvangst te nemen en te onderzoeken of de kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde goederen overeenstemt met hetgeen werd overeengekomen. In afwijking van artikel 9, dient de klant enige zichtbare gebreken aan het geleverde tekortkomingen in de leveringsverplichtingen te melden binnen een termijn van twee werkdagen nadat de goederen door de klant of de door hem aangestelde derden in ontvangst werden genomen. Bij het verstrijken van deze termijn van twee werkdagen, verliest de klant in ieder geval het recht om zich op het zichtbaar gebrek of de niet-conforme levering te beroepen ten opzichte van Drankenshop.

 

Broekmans.be heeft het Reglement van het UNIZO e-commerce label onderschreven. Dit reglement is beschikbaar op www.unizo.be/e-commerce waar u ook terecht kan om klachten of geschillen buitengerechtelijk te regelen via de klachtenprocedure van UNIZO.

U kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

 


 

 

Drankenshop Broekmans NV
Molenstraat 19
3550 Zolder
BE0437.875.816
RPR Antwerpen, afdeling Hasselt